Šeimų universiteto vertybės

Šeima
Vyro ir moters prigimtinio orumo bei laisvos valios pagrindu sudaryta santuoka, kuri įgyvendina gyvybės perdavimo ir jos atsakingo ugdymo misiją.
Šeimos vienybė
Žmona ir vyras šeimoje siekia darnios asmenų sanglaudos ir joje atsakingai augina savo vaikus. Šioje visavertėje asmenų sanglaudoje kiekvienas šeimos narys stengiasi puoselėti ištikimą meilę kitų narių atžvilgiu, gerai atlikti savo asmenines pareigas, kartu atsakingai priimti esminius sprendimus dėl šeimos gyvenimo.
Vaikai
Žmogaus gyvybė nuo pat jos pradėjimo akimirkos turi būti ir yra absoliučiai gerbiama, o gimęs vaikas atsakingai šeimoje gerbiamas ir auginamas kaip visavertis asmuo. Vaikai yra pilnateisiai šeimos nariai. Šeima turi būti aplinka, kur visapusiškai auga ir atsiskleidžia vaiko asmenybė. Vaikai šeimoje turi turėti pagal savo amžių tinkamas teises, pareigas, laisvę ir atsakomybę.
Vaikų ugdymas
Vaikų ugdymas yra nuolatinis procesas, kuris prasideda nuo vaiko pradėjimo akimirkos ir tęsiasi tol, kol vaikas išeina į savarankišką gyvenimą. Šeima yra pagrindinė aplinka, kurioje vaikas ugdomas – formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigos gali ir turi būti tik pagalba šeimai. Šeima turi padėti vaikui suvokti prigimtines ir nekintamas žmogiškąsias vertybes, taip sudarant pamatą savarankiškam suaugusio žmogaus gyvenimui.
Šeimos atsakomybė už vaikų ugdymą
Tėvai yra atsakingi už vaikų ugdymą, jie turi teisę ir pareigą aktyviai domėtis ir pagal šeimos nuostatas daryti įtaką vaikų ugdymui už šeimos ribų (darželyje, mokykloje ir kt.).
Visuomenė
Darni asmenų meilės ir solidarumo bendruomenė, pamatinių žmogiškųjų bei pilietinę visuomenę sutelkiančių vertybių kraitis bei jų perdavimo laidas.
Stipri šeima
yra tvarios piliečių visuomenės, t.y. mūsų valstybės Lietuvos, atsakingo sambūvio bei piliečių kuriamos vertės tolydaus augimo pamatas.
Šeimos vertybės
yra kiekvieno rezultatyvaus bendruomeninio, būtent, verslo, kultūros,valstybės, veikimo pamatas ir ilgalaikės sėkmės garantas. Tik tuomet, kada esame atsakingi, savo elgesį grindžiame tvirtomis šeimos vertybėmis ir iš čia kylančiais bendruomeniniais veikimo principais, tik tuomet kuriame išliekančią vertę sau ir piliečiams.
Žmonių sambūvio pagrindas
yra prigimtinė pagarba kito asmens orumui ir sąžiningumas, kuris kviečia mus elgtis su kitais taip, kaip ir mes norėtume, kad su mumis elgtųsi. Šeimose išugdyto įgūdžio bendrauti ir visame kame siekti sutarimo pagrindu audžiame piliečių tarpusavio pasitikėjimo audinį, atpalaiduojame savo kūrybines galias ir vaisingai dalijamės sukurta verte tuo pačiu skatindami tolesnį bendruomeninės vertės augimą.
Lietuvos piliečių visuomenės gerovė
remiasi pačių piliečių iniciatyvia, kūrybiška bei veržlia lyderyste, siekiant įgyvendinti individualiai ir bendruomeniškai išsikeltus tikslus savo asmens bei visos visuomenės labui. Ši lyderystė yra ugdytina ir visokeriopai skatintina kaip pati Lietuvos piliečių kultūros ir jos vertės raiška visose bendrabūvio srityse.
Lietuvos piliečių turtas
yra įvairiais talentais apdovanoti žmonės. Privalu sukurti kuo tinkamesnes sąlygas jų talentų sklaidai kultūroje, moksle, versle ir valstybės tarnyboje visos piliečių bendruomenės labui.
Jeigu esate visuomeniškai aktyvus ir atviras, mėgstantis bendrauti, siekiantis įgyti naujų žinių ir patirties savo asmeninėje ir šeimos laimės kūrime bei, pasidalindamas patirtimi, padėti kitoms šeimoms tapti laimingesnėmis, kviečiame Jus tapti Šeimų universiteto dalimi! Pakvieskite prisijungti vaikučius auginančius bičiulius, kolegas, darželio ar mokyklos bendruomenės tėvus ir turtinkite savo šeimų santykius drauge!